Get Adobe Flash player

DOTACJE UNIJNE 2007-2013

Aktualne programy pomocowe

 

W latach 2007 - 2013 Polska będzie największym beneficjentem pomocy unijnej przekazywanej w ramach wspólnotowej polityki spójności. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności do naszego kraju może trafić ponad 80 miliardów euro. Ze środków unijnych będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Nazwa Programu Operacyjnego

Kwota środków zarezerwowanych na realizację Programu [mld euro]

Infrastruktura i Środowisko

37,6

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

17,2

Regionalne Programy Operacyjne

16,5

Kapitał Ludzki

11,5

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

9,7

Europejska Współpraca Terytorialna

8,5

Rozwój Polski Wschodniej

2,3

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich

0,9

Pomoc Techniczna

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby było możliwe wykorzystanie środków z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności (FS), przygotowane zostały programy, które opisują kto i na co może otrzymać dotację. Programy Operacyjne (PO) tworzone są na podstawie Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW)i Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). Obecnie wszystkie cele zawarte w Narodowa Strategia Spójności (NSS) będą realizowane przez określone programy finansujące, a są to:

Oprócz polityki regionalnej Unia Europejska kładzie także spory nacisk na politykę rolną, rybactwa i rybołówstwa. W Polsce przejawia się to w istnieniu dwóch programów: