Get Adobe Flash player

Program Województwa Śląskiego

Program: Regionalny Program Województwa Śląskiego
Priorytet: I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
Działanie: 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
Poddziałanie: 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Ogólne informacje

Celem Działania jest wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez ten sektor przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia.

W ramach Poddziałania wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych. Wspierany będzie również udział przedsiębiorstw w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych.

Uzasadnieniem podjętych działań jest chęć wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzmocnienie jej innowacyjności, to jest rozwój produktów, przedsiębiorstw i nowych działalności.

Aktywność w zakresie rozbudowy i modernizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz usługi doradcze dla tego sektora stwarzają możliwość przyspieszenia procesów restrukturyzacji tradycyjnych działów gospodarki oraz przyczyniają się do dywersyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Beneficjent

O dofinansowanie mogą starać się:

 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Przeznaczenie

Przykładowe rodzaje projektów:

 • Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 • Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 • Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
 • Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.
 • Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
 • Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).

UWAGA: W przypadku realizacji projektu przez Mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa działające w okresie krótszym od 12 miesięcy maksymalna wartość projektu musi być mniejsza niż 20.000 złotych (zgodnie z zapisami linii demarkacyjnej pomiędzy RPO, a Programem Innowacyjna Gospodarka).

 • Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem (na poziomie regionalnym i lokalnym).
 • Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
 • Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej.
 • Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.
 • Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
 • Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 

Forma wsparcia

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu:

 • wsparcie projektów realizowanych przez:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji;
  • projektów realizowanych przez średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

UWAGA: Wyjątek stanowią projekty dotyczące działalności gospodarczej w sektorze transportu, które mogą być dofinansowane do wysokości 40 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

 • wsparcie projektów doradczych wynosi maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie z RPO WSL składa się w 85 proc. ze środków pochodzących z EFRR oraz w 15 proc. ze środków Budżetu Państwa.

Minimalny wkład własny beneficjenta (jeśli dotyczy):

 • 40 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Minimalna / Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy):

 • zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna”.

Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy):

 • dla projektów typu 1-7 realizowanych przez Mikroprzedsiębiorstwa - 200 000 złotych;
 • dla projektów typu 1-7 realizowanych przez Małe i średnie przedsiębiorstwa- 750 000 złotych;
 • dla projektów typu 8 realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 000 złotych na projekty związane z udziałem przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych 20 000 złotych na projekty związane z udziałem w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą;
 • dla projektów typu 9-12 realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – 30 000 złotych.

 

Instytucja

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości