Get Adobe Flash player

Program Województwa Podkarpackiego

Program: Regionalny Program Województwa Podkarpackiego
Priorytet: 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Schemat: B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

Ogólne informacje

Celem Działania jest wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.

Otrzymane środki możesz wykorzystać na wszelkie inwestycje, które poprawią funkcjonowanie oraz proces produkcji i zarządzania w Twojej firmie. Możesz m.in. kupić patenty i nowe technologie, które podniosą wydajność i konkurencyjność Twojego przedsiębiorstwa, również jako element towarzyszący projektu - montaż instalacji i urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu środowiska. Ponadto możesz utworzyć i rozwinąć współpracę z innymi przedsiębiorstwami poprzez wsparcie wspólnych inwestycji lub działań marketingowych.

 

Beneficjent

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Przeznaczenie

Schemat realizowany będzie m.in. poprzez następujące rodzaje projektów:

 • bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, małych
  i średnich przedsiębiorstw m.in. na:
  • inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii,
  • inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii
   gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT),
  • inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,
  • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie
   technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska – (z wyłączeniem przedsiębiorstw,
   dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi
   dyrektywami),
  • inwestycje z zakresu zarządzania jakością,
  • tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm, a także usługi doradcze i szkoleniowe powiązane z ww. typami projektów.

 

Forma wsparcia

Wkład ze środków unijnych na Działanie:

 • Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 121 980 074 euro, z tego:

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu:

 • 85 proc. z maksymalnej intensywności pomocy publicznej.
  W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłaszania konkursu może podjąć
  decyzję o obniżeniu maksymalnej intensywności pomocy publicznej.

Minimalna kwota wsparcia - 10 000 zł.

Maksymalna kwota wsparcia :

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 000 zł,
 • średnie przedsiębiorstwa – 1 200 000 zł,

Maksymalna kwota wsparcia MŚP w przypadku projektów wykazujących wyższy poziom innowacyjności:

 • projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 4 lata - 2 000 000 zł,
 • projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata do 5 600 000 zł.

Instytucja Zarządzająca może zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia w ramach poszczególnych konkursów.

 

Instytucja

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego