Get Adobe Flash player

Program Województwa Świętokrzyskiego

Program: Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego
Priorytet: 1 Rozwój przedsiębiorczości
Działanie: 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

Ogólne informacje

Celem Działania jest:

 • wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie przedsięwzięć poprawiających ich poziom technologiczny lub organizacyjny, związanych z rozbudową przedsiębiorstwa, zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ułatwienie przedsiębiorcom nawiązywania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi,
 • umożliwienie prezentacji swojej oferty eksportowej na targach i wystawach oraz związanych z nimi gospodarczych misjach zagranicznych,
 • wsparcie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz realizacji przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, a szczególności dostosowywania się przedsiębiorstw do wymagań (BAT),
 • wsparcie tworzenia i wyposażania nowych miejsc pracy związanych z wytwarzaniem nowych produktów/usług lub wdrożeniem nowej technologii.

Wsparcie w ramach Działania będzie kierowane przede wszystkim do przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych i będzie mieć charakter dotacji, będącej refundacją części wydatków kwalifikowanych, poniesionych w ramach realizacji projektu.

W ramach Działania będą wspierane jedynie te projekty, które mają charakter innowacyjny lub w znaczący sposób wpłyną na wzrost zatrudnienia. Realizowane projekty muszą skutkować podniesieniem konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali rynku lokalnego bądź regionalnego.

Jeśli masz pomysł na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności swojej firmy, możesz otrzymać dofinansowanie na realizację swojego projektu.

Twój projekt może dotyczyć budowy lub rozbudowy firmy, unowocześnienia wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, zakupu wyników prac badawczo rozwojowych i praw własności przemysłowej. Możesz także wprowadzić i upowszechnić technologie i produkty innowacyjne (nowoczesne).

UWAGA: Pamiętaj, że Twój projekt musi być innowacyjny lub w znaczący sposób wpłynąć na wzrost zatrudnienia w regionie.

 

Beneficjent

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Przeznaczenie

Możesz otrzymać dofinansowanie na:

 • budowę lub rozbudowę przedsiębiorstwa,
 • unowocześnienie wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą,
 • wprowadzenie innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych - nowych rozwiązań,
 • zakup wyników prac badawczo rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej,
 • wdrażanie i upowszechnianie technologii i produktów innowacyjnych (nowoczesnych),
 • dostosowanie technologii/produktów/usług do wymagań Unii Europejskiej (dyrektyw),
 • inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami w firmie,
 • wprowadzanie zmian technologicznych służących ochronie środowiska, zapobieganiu i ograniczaniu (kontroli) zanieczyszczeń,
 • wykorzystanie alternatywnych źródeł energii,
 • organizację lub udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami zagranicą,
 • tworzenie i wyposażanie nowych miejsc pracy związanych z wytwarzaniem nowych produktów/usług lub wdrożeniem nowej technologii.

UWAGA: Wsparcie w ramach niniejszego działania uzyskają wyłącznie przedsiębiorstwa działające powyżej 6 miesięcy.


Z dofinansowania w ramach niniejszego działania wyłączone są:

 • projekty mikro i małych przedsiębiorstw, działających nie dłużej niż rok, dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną i ewentualnego wytworzenia produktów niezbędnych do świadczenia tych usług.  Projekty takie przewidziano do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Forma wsparcia

 • Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. W przypadku mikroprzedsiębiorstw (z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu), istnieje możliwość zwiększenia maksymalnej wartości procentowej dotacji o 20 proc.

Dla projektów objętych pomocą publiczną, maksymalny udział środków UE stanowić będzie 85 proc. wartości dotacji, przy założeniu, że pozostałe 15 proc. wartości dotacji zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa niepochodzących z EFRR.

 • Wartość wydatków kwalifikowalnych nie mniejsza niż 20 000 zł i poniżej 8 000 000 zł.
 • Minimalna wartość dotacji to 10 000 zł, a maksymalna:
  • dla mikroprzedsiębiorstw – 1 500 000 zł,
  • dla małych przedsiębiorstw – 2 400 000 zł,
  • dla średnich przedsiębiorstw – 3 999 999 zł.

 

Instytucja

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego