Get Adobe Flash player

AKTUALNOŚCI

07.08.2015

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA PODKARPACIU

Przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego będą mieli możliwość otrzymania dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy ją poniżej zachęcając do współpracy z naszą firmą obejmującej napisanie wniosku, pozyskanie dotacji, a także kompleksową koordynację i rozliczenie projektu.

Działanie 1.4 – Wsparcie MŚP / Poddziałanie 1.4.1  - Rozwój MŚP

W ramach tego działania można uzyskać wsparcie obejmujące rozwój/rozbudowę w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na rynku powyżej 12 miesięcy.

Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

a) pomoc de minimis - 70%, 

b) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,

- średnie przedsiębiorstwo – 60%.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych:

a) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 30%,

- średnie przedsiębiorstwo –40%,

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

- minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,

- maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

b) dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

- minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN,

- maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN

 

26.03.2015

Harmonogram naborów do PO Inteligenty Rozwój Ogłoszony - informacja o terminach konkursów jest do pobrania tutaj


 

25.03.2015

W dniu dzisiejszy BMTH oraz Kancelaria Adwokacka K.Witecka przy wspólpracy z Al Capone organizuje wieczór koneserów whisky.  

zaproszenie

 

10.02.2015

Powoli rusza nowa perspektywa finansowa 2014-2020. W najbliższym czasie możemy spodziewać się opublikowania harmonogramów przeprowadzania konkursów w poszczególnych programach operacyjnych. A już teraz prezentujemy Państwu, z jakich programów pomocowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego:

- Oś I Gospodarka Wiedzy 

Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje 

- Oś III Przedsiębiorcza Małopolska 

Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości  

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

- Oś IV Regionalna polityka energetyczna

Priorytet inwestycyjny 4b Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii

- Oś VI Dziedzictwo regionalne

Priorytet inwestycyjny 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych

Priorytet inwestycyjny 8b Wspieranie wzrostu gospdarczego, sprzyjającemu zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego

- Oś XIII Rynek pracy

Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzenia za taką samą pracę

Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

- Oś X Wiedza i kompetencje

Priorytet inwestycyjny 10i ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej

Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie w charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych

- Oś XI Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

Program Operacyjny Inteligenty Rozwój:

- Oś I Wspracie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

- Oś II Wspracie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

- Oś III Wspracie innowacji w przedsiębiorstwach

- Oś IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

- Oś I Osoby młode na rynku pracy

- Oś II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji

- Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

- Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

- Oś V Wspracie dla obszaru zdrowia

Program Operacyjny Polska Wschodnia:

- Oś Innowacyjna Polska Wschodnia

- Oś II Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

- Oś I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Program Operacyjny Polska Cyfrowa:

- Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

- Oś II E-administracja i otwarty rząd

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- LEADER

Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości

 

16.01.2015

 W prespektywie finansowej 2014-2020 przedsiębiorcy będą realizować następujące cele tematyczne:

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych

3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

8. Promocja zadtrudnienia i mobilności pracowników

 

 

 

Więcej…

AKTUALNOŚCI

 

 

07.08.2015

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA PODKARPACIU

Przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego będą mieli możliwość otrzymania dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy ją poniżej zachęcając do współpracy z naszą firmą obejmującej napisanie wniosku, pozyskanie dotacji, a także kompleksową koordynację i rozliczenie projektu.

Działanie 1.4 – Wsparcie MŚP / Poddziałanie 1.4.1  - Rozwój MŚP

W ramach tego działania można uzyskać wsparcie obejmujące rozwój/rozbudowę w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na rynku powyżej 12 miesięcy.

Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

a) pomoc de minimis - 70%, 

b) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,

- średnie przedsiębiorstwo – 60%.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych:

a) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 30%,

- średnie przedsiębiorstwo –40%,

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

- minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,

- maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

b) dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

- minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN,

- maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN