AKTUALNOŚCI

 

 

07.08.2015

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA PODKARPACIU

Przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego będą mieli możliwość otrzymania dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy ją poniżej zachęcając do współpracy z naszą firmą obejmującej napisanie wniosku, pozyskanie dotacji, a także kompleksową koordynację i rozliczenie projektu.

Działanie 1.4 – Wsparcie MŚP / Poddziałanie 1.4.1  - Rozwój MŚP

W ramach tego działania można uzyskać wsparcie obejmujące rozwój/rozbudowę w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na rynku powyżej 12 miesięcy.

Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

a) pomoc de minimis - 70%, 

b) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,

- średnie przedsiębiorstwo – 60%.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych:

a) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 30%,

- średnie przedsiębiorstwo –40%,

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

- minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,

- maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

b) dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

- minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN,

- maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN