Get Adobe Flash player

ZUS

W 2014r. pojawiła się możliwość skorzystania z dofinansowania z ZUS na działania związane z poprawą warunków BHP.  Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek realizowany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

- projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,

- projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),

- projekty doradczo - inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

 

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

 • Rodzaj przedsiębiorstwa

  Liczba
  pra-
  co-
  wni-
  ków

  Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu

  Maksymalna kwota dofinansowania dla

  projektów doradczych
  (w PLN)

  projektów inwestycyjnych
  (w PLN)

  projektów doradczo-inwestycyjnych
  (w PLN)

  Mikro przedsiębiorstwa

  1 - 9

  90%

  40 000

  60 000

  100 000

  Małe przedsiębiorstwa

  10 - 49

  80%

  60 000

  90 000

  150 000

  Średnie przedsiębiorstwa

  50 - 249

  60%

  80 000

  180 000

  260 000

  Duże przedsiębiorstwa

  250 i więcej

  20%

  100 000

  300 000

  400 000

 

 

PROJEKTY DORADCZE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

 1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscy pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
  • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
  • czynniki chemiczne i pyły,
  • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.),
  • czynniki biologiczne.
 1. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków). 
 2. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy.
 3. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
 4. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

 

PROJEKTY INWESTYCYJNE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

1.Zakup i instalacja:

 osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,

 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp.),
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych,
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
 • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.,
 • neutralizatorów elektryczności statycznej,
 • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań),
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

 2.Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).