Get Adobe Flash player

MRPO Małopolski Program Operacyjny

Małopolski Regionalny Program Operacyjny to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 w Małopolsce. Głównym celem MRPO jest wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia w Małopolsce.


Zagwarantowane w ramach programu 1 290 274 402 euro zostaną przeznaczone na dofinansowanie inwestycji, które mają przyczynić się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności małopolskiej gospodarki, poprawy spójności wewnątrzregionalnej oraz rozwoju potencjału instytucjonalnego podmiotów z naszego regionu.

Więcej informacji można znaleźć  http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/default.htm


 • Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach"
 • Działanie 2.2. Wsparcie komercjalizacji badań naukowych

Program: Regionalny Program Województwa Małopolskiego
Priorytet: 2 Gospodarka regionalnej szansy
Działanie: 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat: A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP

 

Ogólne informacje

Celem tego Działania jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i to właśnie te podmioty mogą ubiegać się o środki w jego ramach. Dofinansowanie uzyskają przede wszystkim inwestycje związane ze zmianą sposobu produkcji, technologii lub organizacji Twojej firmy, dzięki czemu będzie ona bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego lub Twoich pracowników (w zakresie BHP).

Można pozyskać dofinansowanie na projekty, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferowanych produktów lub usług poprzez m. in. rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa, unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmianę wyrobu i usług, unowocześnienie środków produkcji. W przypadku mikroprzędsiebiorstw wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tzw. „ginących zawodów”, np. garncarstwo, kowalstwo artystyczne, bednarstwo, rymarstwo, itp.

 

Beneficjent

O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

UWAGA:

 • Małe przedsiębiorstwa zatrudniają średniorocznie od 10 do 49 pracowników, ich roczny obrót oraz/lub całkowity bilans nie przekracza 10 000 000 euro.
 • Średnie przedsiębiorstwa zatrudniają średniorocznie od 50 do 249 pracowników ich roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro, oraz/lub całkowity bilans nie przekracza 43 000 000 euro.

W ramach działania wsparcia nie mogą pozyskać podmioty mające możliwość uzyskania komplementarnego wsparcia w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz podmioty mające możliwość uzyskania komplementarnego wsparcia w ramach działań 2.1, 2.4 oraz 2.5 Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich w latach 2007-2013”.

 

Przeznaczenie

Możesz pozyskać dofinansowanie na projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferowanych produktów lub usług poprzez:

 • rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa;
 • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego;
 • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
 • zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług;
 • unowocześnienie środków produkcji.

Nie mogą uzyskać wsparcia:

 • projekty przedsiębiorstw z branży handlu detalicznego i branży turystycznej;
 • osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS;
 • wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013);
 • projekty mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż rok polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług (wsparcie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka);
 • projekty polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących trzy lub więcej małych i średnich przedsiębiorstw (wsparcie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka).

 

Forma wsparcia

Maksymalne dofinansowanie:

 • 40% lub 45%* kosztów kwalifikowanych projektu - dla projektów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw
 • 30% lub 35%* kosztów kwalifikowanych projektu - dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw

*Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie powiatu jest niższy niż 75 proc. średniej dla województwa małopolskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, proszowicki, tarnowski).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: poniżej 8 000 000 zł. 

Minimalna/maksymalna kwota wsparcia:

 • mikroprzedsiębiorstwa: od 40 000 zł. do 400 000 zł,
 • małe przedsiębiorstwa: od 100 000 zł. do 1 000 000 zł,
 • średnie przedsiębiorstwa: od 200 000 zł. do 2 000 000 zł.

 

Instytucja

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

 

Terminy

Terminy naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu:

- II kwartał 2011 r. małe przedsiębiorstwa,

- III kwartał 2011 r. średnie przedsiębiorstwa,

- IV kwartał 2011r., mikro przedsiebiorstwa.

 

Działanie 2.2. Wsparcie komercjalizacji badań naukowych


Schemat A Projekty badawcze

Dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych, maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu musi być poniżej 400 tys. zł.

Na co można dostać dofinansowanie?

 • badania przemysłowe realizowane przez jednostki naukowo – badawcze na rzecz przedsiębiorstw
 • badania przedkonkurencyjne realizowane w przedsiębiorstwach we współpracy przedsiębiorstwo – jednostka naukowo – badawcza.

Schemat B - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu Badania + Rozwój

Dotacje dla MŚP, które chcą zainwestować w infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Wysokość dofinansowania:

 • do 70 % dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • do 60% dla średnich przedsiębiorstw

Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu musi być poniżej 400 tys. zł.

Projekty o wartości 400 tys. zł i wyższe wspierane są w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Więcej informacji o programie można znaleźć      http://www.mcp.malopolska.pl/